Онлайн Радио
Неделя, Април 14, 2024 | Мрежа: 38819 потребителя
 

БЕРЛИН 2008 (част II)

Симпозиумът под този надслов бе организиран от немската фирма „TRANSRADIO – SENDER SYSTEME BERLIN ” AG, водещ производител в света на радио предаватели за дълги и средни вълни, и наследник на известната в миналото немска фирма “Telephunken”. Той се проведе в завода на фирмата в гр. Берлин. На симпозиума участваха представители от различни организации в Германия, занимаващи се с проблемите на внедряване на цифрово радио разпръскване в обхватите на ДСК вълни, както и представители на девет страни, между които Норвегия, Дания, Турция, Алжир, Украйна, България и други. На симпозиума участваха и двама представители на българската фирма „СпейсЛайн”.

От направеното изложение могат да се направят следните

 

ИЗВОДИ:

 

1.                           Големият брой пуснати в действие радио предаватели в страните от Западна Европа  и други континенти (www.drm.org), работещи по приетите от ITU стандарти за DRM показва, че преходът от аналогово към цифрово излъчване на радио програми в честотните обхвати на ДСК вълни е реалност. Ограничаващ фактор за бързото преминаване към цифровото излъчване на програмите е малкото количество радио приемници, с които слушателите разполагат. Специалистите предвиждат, че в близките 2-3 години този фактор няма да е ограничаващ, поради предстоящото производство и пускане на пазара на евтини радио приемници, за производството на които вече са разработени специализирани интегрални схеми от няколко световно известни фирми.

 

2.                           Процесът на преминаване към цифрово излъчване на радио програми в честотния обхват на ДСК вълни в нашата страна все още не е стартирал. В предвид на взетите решения на Европейския съюз и ITU за преминаване към цифрово излъчване на радио програми отношение към този процес трябва да имат, както правителствените организации (КРС и ДАИТС), така и притежателите на лицензионните разрешения за производство (БНР) и излъчване (БТК-НУ РТС) на радио програми.

С решение на Народното събрание от 28 септември 2005 г. е приета „Стратегия за развитие на радио и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване” в нашата страна. В раздела за развитие на цифровите технологии е посочено, че в периода 2007-2008 г. се предвижда „Планиране на пилотен проект относно честотни назначения за цифрово наземно радиоразпръскване в обхвата под 30 MHz (DRM)”.

Все още няма правителствена програма за прехода от аналогово към цифрово излъчване на радио програми в обхвата на ДСК вълни, както и за финансовите ангажименти на държавата към този процес (моля вижте концепцията за развитие на DRM в Русия на сайта  http://www.radiostation.ru/drm/concept/drm_concept.doc.).

С писмо № 20 от 11.01.2007 г. БНР обяви на БТК – НУ РТС, че възнамерява да излъчва програма „Хоризонт” в цифров вид DRM, но до сега не са предприети никакви действия за реализация.

Отчитайки перспективата за внедряване на DRM с цел натрупване на опит специалисти от НУ РТС съвместно с българската фирма „СпейсЛайн” и с финансовата подкрепа на английската фирма WRN през 2006 г. проведоха експериментални цифрови излъчвания на радио програми в обхвата на късите вълни. От 10.02.2006 г. до 12.09.2006 г. в РПС Костинброд се излъчваше радио програма на английския оператор WRN. Експерименталните проби са удостоверени с технически протокол, който показва възможността за излъчване на DRM, без да пречи на работата на други предаватели. Излъчванията се  контролираха и от специалисти на WRN на територията на Англия.

За реализацията на проекта БТК предостави късовълнов предавател  К 9   тип  ПКМ-20 в РПЦ Костинброд. Излъчване на програмата се извършваше от антена А 23  тип „ромб”  с  азимут  на  основния  лъч   306°. Фирмата WRN предостави възбудител - модулатор за DRM тип  DMOD2 на немската фирма “Transradio - Berlin”. Излъчваната програма се приемаше от спътник и се ретранслираше в обхвата на късите вълни за територията на Западна Европа. Излъчваният сигнал от преработения предавател е със следните параметри:                               

-          изходна  мощност  —  20  kW ;

-          тип  модулация  —  COFDM ( DRM )

-          централна  честота  —  5 820  kHz, 11 540 или 13 865  kHz

-          използвана  ширина  на  честотната  лента  —  10  kHz.

Измерените нива  на  извънлентовите  излъчвания  са в рамките на ограниченията, определени  от спецификацията  на  ETSI  за  DRM– предаватели ( ETSI  EN 302.245-1  v1.1.1 / 2005-01 ),  а  нивата  на  хармоничните  са  съгласно  БДС (≤–50 dB или ≤17 dBm).

Със заповед на заместник изпълнителния директор на БТК г-н Б. Димитрачков излъчванията бяха прекратени на 12.09.2006 г. поради нареждане на КРС. Причината е нарушение на съществуващия закон за съобщенията, съгласно който дейността по излъчване на програми от територията на страната се извършва след получаване на лицензия въпреки, че честотните присвоявания за излъчване на къси вълни се извършват на пролетните и есенни договаряния от ITU и КРС не може да влияе на този процес на присвояване на честоти. Програмата на WRN е лицензирана за излъчване в цял свят и на територията на нашата страна също може да се приема от спътник.

Освен това три години преди спирането на излъчванията НУ РТС е излъчвало други програми на WRN в късовълновия обхват на честотите с АМ.

Съгласно договор № ВВGCON 3600C5118 на БТК- НУ РТС и Управителния радио предавателен съвет на САЩ от РПЦ Видин в периода 01.10.1999 г. до 30.09.2000 г. от 23:00 до 04:00 часа се е излъчвала радио програма на американската международна служба по радио предаване (ІВВ) за територията на република Сърбия на сръбско - хърватски език. С допълнително споразумение договорът е удължен с още няколко месеца.

Изложените по-горе обстоятелства показват, че законът за далекосъобщенията се изпълнява селективно от държавните регулиращи органи. Не са ясни конкретните причини за спиране на излъчванията на  програмата на WRN във формата на DRM.

Този опит показа, че внедряването на цифровите методи е възможно с използването на старите лампови предаватели и наличните АФС.

3.                           В лицензията на БТК съществува задължителното изискване за излъчване програмите на БНР и БНТ. От началото на приватизацията на БТК до сега няма разработена програма за бъдещото развитие на дейностите по излъчване на цифрови програми по стандартите за DRM. За разлика от други държави като Германия, Франция и др. излъчването на радио програмите в обхвата на ДСК вълни у нас се извършва от частен оператор. Нашата съседна страна Румъния обнови всички радио и телевизионни съоръжения с държавно гарантиран заем в размер на 83 млн. долара през 2006 г. В разговор с турския представител на симпозиума стана ясно, че република Турция започва обновяване на съоръженията за излъчване на радио програми. Проведен е търг за доставка на 17 предавателя за средни и един предавател за дълги вълни с възможност за работа в DRM режим. Предавателите са с мощности над 300 kW. Излъчването на програми в обхвата на ДСК вълни в Турция е държавно регулиран (не се извършва от частни фирми).

 

4.                           Специалисти от направление АМ Радиоразпръскване многократно са предлагали различни варианти за стартиране излъчвания на цифрови радио програми. За съжаление до сега нито едно от предложенията не е одобрено за реализация. Предлагани са и решения за внедряване в обектите на НУ РТС на възобновяеми източници на електроенергия (вятърни и слънчеви генератори) за намаляване разходите за електроенергия, както и предложения за реконструкция на предавателите с цел повишаване к.п.д. с цел намаляване разходите за консумираната електроенергия.

 

5.                           Основно влияние при бъдещото внедряване на новите цифрови методи в радио разпръскването в обхватите на ДСК вълни ще са финансовите разходи, необходими за извършване на тези дейности. Повече от половината от приходите по излъчване на радио програмите се изразходват за консумираната електроенергия. Необходимите резервни части (мощни електронни лампи) представляват около 1/5 част от приходите и съществува тенденция за непрекъснатото им увеличение поради намалението на производството и създадения монопол върху доставката им.

Поради по-малкото отношение сигнал/шум при цифрово излъчване на радио програми, необходимата мощност за покритие на същата зона на покритие както при АМ, е необходима два пъти по-малка мощност на излъчване. Това е основният фактор, който ще влияе на процеса на преминаване към радио разпръскване в обхватите на ДСК вълни по стандартите за DRM, тъй като с два пъти по-малка излъчена мощност могат да се покрият същите зони както при АМ.

 

6.                           Характерна особеност на използваните в НУ РТС радио предаватели  е, че те са с отдавна изтекъл амортизационен срок. В продължение на дългия период на експлоатация (от 30 до 50 години) до сега на нито един от предавателите не са извършвани основни капитални ремонти. На някои от предавателите са правени усъвършенствувания (динамично управление на нивото на сигнала с носеща честота) с цел подобряване на промишления к.п.д. Това в повечето случаи е довело до влошаване на качествените показатели на радио предавателите.  

 

7.                           Наличните радио предаватели имат нисък промишлен к.п.д., който след привеждане на най-мощните предаватели по молба на БНР в режим на работа с понижена мощност (от 500 на 300 kW и от 250 на 150 kW) още повече се е намалил и сега съставлява 35-55% в зависимост от типа на предавателя. За такъв дълъг период на експлоатация при денонощно натоварване е достигнато положение, при което предавателите се намират в особено тежко  положение поради следните причини:

- монтажът в шкафовете на най-старите предаватели е изпълнен с проводници и кабели, които вече са в негодно състояние, поради остарялата изолация и загуба на изолационните им качества, което води до възникване на сериозни повреди при поява на къси съединения в сноповете от приводници и след възникване на аварии се налага извършване на сериозни ремонти (такива случаи имаше в РПС Видин през 2006 г. и в РПС Благоевград и в РПС СТ. Загора през 2007 г.)

- кондензаторите на филтрите за високо напрежение физически са остарели с влошени електрически параметри и много често излизат от строя

-  системите за бързодействаща защита са морално и физически остарели и работят неефективно (с голямо време на задържане), което отрицателно влияе на дълговечността на мощните радио лампи

- механичните части на изпълнителните механизми на маслените изключватели за високо напрежение са износени и на оперативния персонал често се налага да ги включва ръчно

- тръбопроводите за охлаждане и топлообмен поради корозия се намират на границата за излизане от строя

- използваните мощни електронни лампи са разработвани през 60 години на миналия век и са с лоши енергийни показатели

- за този тип предаватели има разработени по-нови мощни електронни лампи с по-добри енергийни показатели

- цените на старите електронни лампи поради намаляване на обема на производството непрекъснато се увеличават.

Отбелязаните по-горе особености на използваните предаватели води до чести повреди в предавателите и до по-дълги прекъсвания на работата, влошаване качеството на излъчваните програми и намаляване доходите на БТК.

Състоянието на предаващите радио средства и стремителното повишаване на стойността на електроенергията налагат да се се изберат оптималните варианти за обновление  на техническото оборудване на РПС:

- реконструкция на предавателите по пътя на замяната на ниско ефективните устройства (генераторни и модулаторни устройства) с по-ефективни - този вариант е подходящ и при въвеждане на DRM

- пълна замяна на съществуващите предаватели с нови, в които са реализирани максимално прогресивните технически достижения и технологии.

Тъй като за бърза замяна на радио предавателните съоръжения са необходими огромни финансови средства е необходимо за всеки отделен случай на реконструкция да се използват различни варианти за модернизация, включително внедряване на цифрови методи (DRM).

РПЦ е действащо предприятие с непрекъснат цикъл на работа и при избора на варианта за модернизация и определяне на последователността на видовете дейности е необходимо да се отчита тази особеност. Като критерии за оценка на ефективността на провежданите мероприятия може да се използват:

                            - стойността на финансовите и трудовите ресурси

                            - срокът за откупуване на тези разходи

- продължителността на прекъсване работата на предавателя (отсъствие на доходи)

- съхранение или подобряване на качествените показатели и облегчаване на експлоатационното обслужване

                            - икономическата ефективност на провежданите мероприятия.

Всички предложения от страна на специалистите от направление АМ Радиоразпръскване на НУ РТС за реконструкция или замяна на маломощни предаватели след приватизиране на БТК  през 2004 г. не са приети за реализиране.

8.                           Характерна особеност на бизнеса, свързан с излъчването на радио програмите на държавния оператор БНР в обхвата на ДСК вълни е монополът на БТК върху тази дейност и държавно гарантираните приходи от държавния бюджет. Опитът показва, че този бизнес осигурява гарантирани приходи с не много голяма печалба за дълъг период от време. При това положение икономиите от електроенергия трябва да са на първо място в дейностите по внедряване на приоритетите за оптимизиране на дейностите по излъчване на радио програми. На второ място е намалението на разходите за резервни части и на трето място е намалението на експлоатационния персонал.

Отчитайки тези приоритети в продължение на три години специалистите от направление АМ Радиоразпръскване предлагат реконструкция на мощни предаватели с цел повишаване на к.п.д. и замяна на стари (над 50 години) предаватели с нови транзисторни. За съжаление тези предложения не са приети от ръководството на БТК.

 

9.                           Ефективността на дейността по излъчване на радио програми е пряко свързана с тази на маркетинговата дейност. В резултат от добрите политически отношения между България и СССР през 70 и 80-те години на миналия век радио предаващата мрежа в обхвата на ДСК вълни на територията на нашата страна се разви значително. В този период се изгради най-голямия на Балканския полуостров късовълнов РПЦ “Пъдарско” със съветски предаватели 2Х500 kW, 3Х250 kW и 20 бр. АФС, една от които е въртяща и средновълновия РПЦ Видин с предаватели 2Х500 kW. Започна и строителството на РПЦ Калиакра, което бе прекратено поради политически причини. В момента страната разполага със значителна материална база за излъчване трите програми на БНР: „Хоризонт”, „Христо Ботев” и „България”.

Близостта на нашата страна до азиатските страни и Русия както и добрата материална база за излъчване на радио програми в обхвата на ДСК вълни не се използва максимално след приемането на страната в Европейския съюз поради неефективния маркетинг и съществуващите ненормалните регулаторни механизми.

 

10.                       Предаващите мрежи за излъчване на радио програми в обхвата на ДСК в световен мащаб продължава да се развиват. През 80-те години на миналия век САЩ само за няколко години въведоха цифров метод на излъчване, който се отличава от стандартите за DRM. DRM осигурява редица нови предимства пред използвания в САЩ цифров метод. Дългият период на съществуване на аналоговия метод за излъчване с АМ се обяснява с тясната лента (9 kHz) на канала за предаване на радио сигнала с високо качество. Появата на DRM е резултат от последните достижения в компресията на звуковите сигнали от типа МР4 и допълнителната обработка на приетите сигнали с цел премахване влиянието на фадинга. Основният недостатък – лошото качество на звуковия сигнал при АМ – е отстранено при DRM и се доближава до това на СD.

Големите територии на покритие с радио сигнал е важно преимущесво пред УКВ-ЧМ радио разпръскване.

 

11.                       Характерна особеност на терена на нашата страна е наличието на високи неравномерности (хълмове) и високи планини. Тази особеност не позволява добро покритие по територия с използване на УКВ-ЧМ предаватели в обхвата 88,5 – 108 MHz, поради особеностите на разпространение на сигналите в указания честотен обхват. За качествено приемане в този обхват е необходимо да се осигури пряка видимост между излъчващата и приемната антени. Това е основната причина, поради която повече от 1/3 от населението на страната приема програмите на БНР само в обхватите на ДСК вълни.

Разпространението на радио програми в обхвата на ДСК вълни в сравнение с другите алтернативни начини (например спътниковото радиоразпръскване) се счита за най-сигурния начин за оповестяване на населението при войни или природни бедствия.

 

12.                       Обновлението на мрежата за предаване на радио програми изисква огромни инвестиции. Постоянното повишаване на цените на електроенергията може да доведе дейността по излъчване на радио програми в обхвата на ДСК до неефективност и загуби за БТК. Затова се налага замяна или реконструкция на съществуващите предавателни съоръжения в това число и въвеждане на DRM с цел икономия на електроенергия. За успешното извършване на този процес на замяна и преустроиство на съоръженията е необходимо и да се гарантира възвръщаемостта на вложените финансови средства чрез сключване на дългосрочен договор с БНР.

 

От направените изводи могат да се дефинират следните

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

• Да се следят и анализират процесите по внедряване на цифровите методи за излъчване на радио програми по стандартите за DRM.

• Да се проучи възможността за реконструкция на предавателите от типа РВ500С.

• Да се доставят портативни радио приемници с възможност за приемане на цифрови програми. 
Коментари
  1. vicsan
    15 Юни 2009, 21:02
    :)

Напиши твой коментар »
 
За Radio.bg
Сайт за всичко посветено на радиото в България
Radio.bg бутон »
Вижте нашите приятели »
Помощ & Поддръжка

Тук ще намериш отговори на често задавани въпроси в сайта.

Често задавани въпроси (FAQ) »