Онлайн Радио
Четвъртък, Юли 25, 2024 | Мрежа: 38819 потребителя
 

Трудното прохождане на българската цифровизация

 Ще гледа ли българинът цифрова телевизия, ще слуша ли цифрово радио?
Както знаеш, любезни читателю, тази, 2012 година, трябваше да спрем всички телевизионни и радиостанции, които излъчват аналогов сигнал. И на тяхно място да започнат излъчване цифрови платформи. Поне такава е директивата на Европейската комисия. Верно, че има там едно допущане за удължаване на срока, ама ние сами бяхме решили това да стане през 2012.
Тук няма да се спираме на това, какво породи това отлагане за 2013 година, въпреки, че много неща издават други интереси, сметки, които други играчи, извън специалистите в бранша, си правят. Тук само ще дискутираме въпроси, които все още не са решени. Но не само това. Не се вижда и лъч надежда, че тези въпроси ще бъдат някога решени. Тогава, с какъв багаж ще стартираме цифровизацията? Как ще експлоатираме тези съоръжения? Кой ще ги експлоатира? Кой ще определя политиката на излъчване - кой ще подбира програмите, кой ще ги шкартира?
Множество въпроси.
Започваме тези публикации с писмото на д.т.н. инж Григор Григоров до Президента на Републиката. Датата е 16 март 2012 година. Като спестим задължителните атрибути на официалната кореспонденция, предложенията на Григоров са следните:
 
1. Да се създаде правителствена комисия от специалисти, които са работили по изграждането на преносните и предавателни мрежи за разпространение на радио и телевизионни мрежи и представители на отговорните държавни институции, която да определи и контролира етапите на процеса по цифровизация на мрежите.
2. КРС да разработи национален честотен план за осигуряване на Възможност за Изпълнение на процеса по цифровизация на мрежите.
3. КРС да коригира лицензните на националните радио и телевизионни оператори, за осигуряване на цифрово Излъчване на програмите им.
4.    КРС да преразгледа лицензионните такей за ползване на честотен ресурс в страната  и осигури част от средствата, необходими за реализиране на прехода.
5.    БНТ и БНР да определят необходимите им средства за изграждане на новите цифрови мрежи чрез провеждане на търгове за доставка и изграждане на мрежите.
6.    МФ да осигури необходимите средства и регулира процеса но финансиране на дейностите по прехода, включително провеждането на търг за производство и доставка от български фирми на приставки за цифрово приемане на минимални цени.
    7. МФ да въведе такси за приемане на програмите на обществените радио и телевизионни оператори БНР и БНТ.
8.    Правителството да осигури условия за минимални разходи за излъчване програмите на БНР и БНТ (в т.ч. да реши проблема със собствеността на обектите на НУ РТС).
9.    Да се отнемат лицензните на фирмите за мултиплексите, поради неизпълнение на задълженията за цифровизация до края на 2012 г.
10.    За намаляване на финансовите разходи по излъчването на програмите на БНР и БНТ да се редуцира персоналът и излъчваните програми (регионалните програми могат да се приватизират).
11.    СЕМ да се преструктурира като отдел на КРС.
12.    Да се сменят ръководствата на всички държавни структури (БНТ, БНР, КРС, СЕМ, ДАИТС и др.), които са свързани с процесите на излъчване на обществените радио и телевизионни програми, тъй като те доказаха, че не могат ефективно да ги управляват.”
 
Можем много и вероятно ще дискутираме много предложенията. Всяко от тях е дълбоко премислено и издав опита на човек птдал кариерата си на радиои телевизионното разпръскване. Човек, от чийто опит държавната администрация би имала само и единствено полза. И това ще дискутираме. Но днес ми се ще да ви занимая с отговора и вие сами да прецените как се отнася държавната администрация към човека, който и подсказва необходимитъе решения.
Отговорът:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРИГОРОВ,

В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) постъпи писмо с вх. № 01-01-1/ 16.03.2012 г. от канцеларията на Президента на Република България, с което по компетентност е препратено Вашето запитване.(вх. № 94-00-1034/28.02.2012 г.). С писмото поставяте за разглеждане  дванадесет предложения за постигане на целите, описани във Вашето писмо.

Във връзка с гореизложеното и съгласно прието от КРС решение, Ви уведомяваме за следното:
По т. 1
На 05.03.2012 г. на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) бе публикуван за обществено обсъждане проект на План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване фУВ-Т) в Република България (проект на План), изготвен от министерството. Проектът на План включва създаването на Орган по цифровата телевизия, който да координира и контролира изпълнението на мерките, залегнали в него, с цел постигане на максимална ефективност на изпълнението му. Предвидено е той да дава становища по възникнали въпроси и проблеми и да предприема необходимите мерки за преодоляването им. http://www.youtube.com/watch?v=rZXf5jj0zec
По т. 2
За осигуряване на процеса по цифровизация, в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване фУВ-Т) в Република България (План), приет с решението по т. 24 от Протокол № 5 от заседанието на Министерския съвет (МС) на 31.01.2008 г., изменен и допълнен с решението по т. 13 от Протокол № 51 от заседанието на МС на 30.12.2009 г., са разгледани честотният ресурс, технологичните параметри, както и изграждането и въвеждането в експлоатация на мрежите за наземна цифрова телевизия. Поради необходимост от обновяването му, МТИТС публикува проект на План, който подлежи на обществено обсъждане до 03.05.2012 г.
По т. 3
Към настоящия момент не са налице изрични законови предпоставки в националното законодателство на Република България, на основание на които да се изменят притежаваните от предприятията разрешения за наземно аналогово радиоразпръскване, с което да им се даде правото да излъчват своите програми чрез наземно цифрово радиоразпръскване (ОУВ-Т и ОК.М). Мотивите за това са следните:
-    технологиите БУВ-Т и БКМ по своята същност представляват цифрово радиоразпръскване. Разрешенията, издадени на националните радио и телевизионни оператори са за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радио-и телевизионно радиоразпръскване. От тази гледна точка не е възможно извършване на такова изменение, посредством което в разрешение за аналогово радиоразпръскване да се включи и цифрова технология. Така би се получило заобикаляне на законови разпоредби от ЗЕС, според които разрешения за наземно цифрово радиоразпръскване се издават след провеждане на конкурс;
-    вземайки предвид аналогичните разпоредби на чл. 48, ал. 3 от ЗЕС и чл. 11 би от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) предприятие или свързани с него лица по смисъла на Търговския закон, на което е издадено разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, не могат да бъдат радио- или телевизионни оператори под юрисдикцията на Република България. В този случай БНТ и БНР са в условията на несъвместимост в качеството си на национални обществени оператори, съгласно чл. 6 от ЗРТ.
По т. 4
На основание чл. 53, ал.2 от ЗЕС, КРС ежегодно до 30 септември на текущата година - предлага на МС да приеме изменение на тарифата за таксите, които се събират от Комисията. Разходването на средствата по бюджета на комисията е конкретно описано в чл. 51 от ЗЕС. Като бюджетна организация КРС не е в състояние да осигури средства за прехода от наземнo аналогово към цифрово радиоразпръсхване.
По т. 5
Определянето на необходимите средства за разпространение на програмите на БНР и БНТ не е от компетентността на КРС.
Отделно от това Ви информираме, че цитираните по-горе разпоредби на чл. 48, ал. 3 от ЗЕС и чл. 116 не допускат ра,дио— или телевизионни оператори, кхаквито са БНР и БНТ, да притежават разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс — радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.    t-
Съгласно разпоредбата на § 89 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ПЗР към ЗИД на ЗРТ), КРС проведе през 2010 г. конкурсна процедура за избор на предприятие, на което бе издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс — радиочестотен спектьр, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, предназначена за разпространение на програми на обществени оператори, съобразно предвидените етапи и срокове в Плана, приет от МС. Предприятието, получило разрешението, следва да излъчва до четири програми на всеки от обществените оператори.
По т. 9
Комисията за регулиране на съобщенията отнема издадените разрешения само въз основа на изрично предвидени в закона предпоставки, чието наличие трябва да бъде доказано по категоричен и несъмнен начин. Предприемането на действия по отнемане на издадени разрешения, без да е осъществен предвиденият в закона състав е незаконосъобразно и не следва да се прилага. Следва да се отбележи, че акт, постановен в противоречие със закона подлежи на съдебно оспорване и отмяна, което от своя страна ще попречи и препятства постигането на предвидените в ЗЕС цели, сред които е и гарантирането на ефикасното ползване и ефективното управление на ограничените ресурси.
Отделно от гореизложеното следва да се отбележи, че в подаденото писмо не е отразено последното изменение на ЗЕС (изм. ДВ. бр. 105 от 29.12.2011 г.} и в частност разпоредбата на 209, ал. 5 от ЗЕС, според която датата за преустановяване на наземното аналагово телевизионно радиоразпръскване е 01.09.2013г. В тази връзка изразеното в т. 9 от писмото искане за отнемане на издадени разрешения, поради неизпълнение на задълженията за цифровизация да края на 2012r. е неоснователно и необосновано.
Пот.12
Комисията за регулиране на съобщенията е колегиален орган, като условията за избирането на нейните членаве, органите, разполагащи с компетентност за избирането им и техният мандат са изрично предвидени в Закона за електронните съобщения. Следва да се отбележи, че КРС стриктно изпълнява предвидените си по закон правомощия и с дейносrrа си осигурява постигането на предвидените в ЗЕС цели, поради което изразените в т. 12 твърдения са несъстоятелни и необосновани.


По отношение на въпросите, поставени с т. б, т. 7, т. 8, т. 10l и т. 11 следва да се отбележи, че КРС не разполага с компетентност за тяхното решаване. Комисията за регулиране на съабщенията е независим държавен орган, с функции и правомощия изчерпателно предвидени в ЗЕС и не може да се произнася по въпроси, касаещи функциите и - дейностга на органи като Министерство на Финансите и Министерсхи съвет, както и по въпроси засягащи редуцирането на персонала на БНТ и БНР.
 
С уважение
д-р Веселин Божков
Председател на Комисията за регулиране на съобщенията.
 
 
Найс, а?  Огнян Велков, джуниър

 
Коментари
  1. Анонимен
    18 Март 2013, 12:59
    Sled kato se cifrovizirat radiata ,ukw obxvata 6te ostane pust.Edinstvenata alternativa za fma 6te budat piratskite radia, toest RADIOPIRATITE.
  2. Анонимен
    14 Март 2013, 10:36
    S DNE6NA DATA CIFROVIZACIATA EFAKT , NO ZA6TO SE BAVI TIA PRI RADIOSTANNCIITE

Напиши твой коментар »
 
За Radio.bg
Сайт за всичко посветено на радиото в България
Radio.bg бутон »
Вижте нашите приятели »
Помощ & Поддръжка

Тук ще намериш отговори на често задавани въпроси в сайта.

Често задавани въпроси (FAQ) »